Quét Để Tải
Hướng dẫn cài đặt
Hướng dẫn cài đặt cho ứng dụng iOS
Hướng dẫn cài đặt cho ứng dụng iOS
01
Quét mã QR hay nhấn vào nút để bắt đầu tải xuống
02
Nhấn vào Cài đặt khi được nhắc
logo
03
Kiểm tra cài đặt ứng dụng trên màn hình chính của thiết bị.
04
Tin cậy ứng dụng của chúng tôi
Đi tới Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lý VPN & Thiết bị > ỨNG DỤNG DOANH NGHIỆP.
logologo
Bắt đầu tải