AG Live
AE Games
WE Live
tạm ngưng hoạt động. Chúng tôi đang khắc phục và sẽ mở lại nhanh nhất có thể.

Sản phẩm sau đây đang được bảo trì định kỳ:

AG Live dự kiến hoàn tất lúc: {{aglive.dateTo}} ({{sessionData}})
AE Games dự kiến hoàn tất lúc: {{sexybaccarat.dateTo}} ({{sessionData}})
WE Live dự kiến hoàn tất lúc: {{clubvelvet.dateTo}} ({{sessionData}})
 

Tìm hiểu thêm về Luật Chơi và
Cách Thanh Toán các loại game bài hấp dẫn?

TÌM HIỂU THÊM
{{EndminDisplay}} : {{EndsecDisplay}}
{{text.HowToPlay}}
{{text.HowToPlayRules}}
{{text.MaxBonus}}
{{text.GoodLuck}}
{{text.YouHave}} {{countdownTimeLeft}} {{text.SecsToConfirm}}
{{formatCurrency(rewardList[0].Amount)}}
{{getRewardCurrency}}
{{rewardList[0].Churn}}x
{{text.RolloverRequired}}
{{formatCurrency(rewardList[1].Amount)}}
{{getRewardCurrency}}
{{rewardList[1].Churn}}x
{{text.RolloverRequired}}
{{formatCurrency(rewardList[2].Amount)}}
{{getRewardCurrency}}
{{rewardList[2].Churn}}x
{{text.RolloverRequired}}
{{messageInfo}}
{{messageInfo2}}
{{text.NextSchedule}}
{{nextDate}}
{{nextTime}}
({{timeZone}})
{{messageInfo}}
{{messageInfo2}}
{{text.NextSchedule}}
{{text.ScheduleEnd}}
{{text.YouWon}}
{{formatCurrency(acceptRewardAmt)}}{{acceptRewardCurrency}}
{{text.Churn.replace("XXX", acceptRewardChurn)}}
{{text.SendInbox}}
{{text.AreYouSureToForgo}}
{{text.NextSchedule}}
{{showNext ? nextDate:currentDate}}
{{showNext ? nextTime:currentTime}}
({{timeZone}})
{{text.LuckyPick}}
{{minDisplay}} {{text.TimeMin}}
:
{{secDisplay}} {{text.TimeSec}}
{{text.OnGoing}}
{{text.GrabYourNow}}
{{totalLeft[0]}}
{{totalLeft[1]}}
{{totalLeft[2]}} {{text.Remaining}}
{{text.ScheduleEnd}}
{{text.PackForGrab.replace("XXX", showNext ? (nextDrawDetail ? nextDrawDetail.TotalReward:0) : (drawDetail ? drawDetail.TotalReward:0))}}
{{text.PackForGrab.replace("XXX", showNext ? (nextDrawDetail ? nextDrawDetail.TotalReward:0) : (drawDetail ? drawDetail.TotalReward:0))}}